logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Świadczenia Społeczne / Informacje ogólne
1.

Informacje ogólne

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodiznnych (Dz. U. z 2017 r., poz.1466).
  • Rozporządzenie Rady MInistrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawię ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokośi świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2017 roku w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu śwadczeń rodzinnych (Dz. U z 2017r. poz. 1811)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234).

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE PRZYSŁUGUJĄ:

1. obywatelom polski,
2. cudzoziemcom:
• do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
• jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
• przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz 2017 r. poz. 60, 858 i 1543) lub w związku z uzyskaniem w rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy
• przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:                       
zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub
 - dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1 z póżn. zm. 
- Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.) z adnotacją ”ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, gdy celem ich pobytu na terytorium jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przez okres nie przekraczający 90 dni w okresie 180 dni


Świadczenia rodzinne przysługują w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodziny z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziesięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

OKRES ZASIŁKOWY

Świadczenia rodzinne przyznawane są na tzw. okres zasiłkowy.

Okres zasiłkowy - oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE

Zasiłek rodzinny zostanie przyznany, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota nie może być większa niż 764,00 zł. Należy legitymować się wtedy orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do 16 roku życia) lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku starszych dzieci lub osoby pełnoletniej uczącej się).
W przypadku, gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674 lub 764, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który ustalone jest prawo do tych świadczeń zaisłek rodzinny przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą o która został przekroczony dochód rodziny - tzw. "złotówka za złotówkę"

Obliczając dochód uwzględnia się zarówno dochody podlegające opodatkowaniu jak i nieopodatkowane. W przypadku tych pierwszych - przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 361 z późn. zm. ) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do dochodów niepodlegających opodatkowaniu, które bierze się pod uwagę przy ustaleniu dochodu, zaliczane są m.in.: dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, alimenty na dzieci, stypendia szkolne, stypendia unijne, zaliczka alimentacyjna, renty inwalidów wojennych, dodatek kombatancki, zasiłki chorobowe, kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniające całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, również nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Małgorzata Gros
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Ochocka
Data wytworzenia informacji: 2008-01-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-01-23
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-12 14:07

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj