logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Świadczenia Społeczne / Aktualności
1.

Komunikat dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

KOMUNIKAT DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków o zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. można składać od 1 lipca 2018 r. (drogą elektroniczną) lub od dnia 1 sierpnia 2018 r. (drogą tradycyjną - papierową).

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego w terminie:

 • od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2018 r.;
 • od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.10.2018 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.12.2018 r.;
 • od dnia 01.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28.02.2019 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie:

 • od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.10.2018r.
 • od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.09.2018 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2018 r.;
 • od dnia 01.10.2018 r. do dnia 31.10.2018 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.12.2018 r.;
 • od dnia 01.11.2018 r. do dnia 30.11.2018 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.01.2019 r.;
 • od dnia 01.12.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28.02.2019 r.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w godzinach pracy, tj. od godz. 7.15 do godz. 15.15.

Ponadto wnioski będzie można składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mrpips.gov.pl,
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: PUE ZUS,
 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP,
 • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej lub w pokoju nr 16.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Realizacji Świadczeń Społecznych - pok. nr 16 oraz pod nr tel. 89 645 54 31 lub 89 645 54 50.

 

                                                                                                        Kierownik
                                                                                          Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                    Gminy Lubawa

                                                                                                /-/ Adam Roznerski

 

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Lidia Tuszyńska
Osoba, która wprowadziła dane: Dominika Domeracka
Data wytworzenia informacji: 2018-06-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-29 13:13

rejestr zmian publikacji »

2.

Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

-ŚWIADCZENIA RODZINNE-

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) informuję, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,  Fijewo 73,  14 – 260 Lubawa. Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres e – mail: kierownik@gopslubawa.pl  lub telefonicznie 89 645 54 32;
 • Inspektorem Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa jest Pani Edyta Ochocka lub w razie nieobecności Lidia Tuszyńska (zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres  e-mail: iod@gopslubawa.pl  lub telefonicznie 89 645 54 64;
 • dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 27 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  w/w rozporządzenia;
 •  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestrów centralnych lub 1 rok od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy świadczenia stała się ostateczna lub wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia;
 • osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli oraz organy wyższego stopnia w administracyjnym toku instancji, inni administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania oraz dostawcy oprogramowania;
 • dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od podmiotów, które posiadają informacje istotne w prowadzonym postępowaniu.

 

 

-ZASIŁEK DLA OPIEKUNA-

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) informuję, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,  Fijewo 73,  14 – 260 Lubawa. Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres e–mail: kierownik@gopslubawa.pl  lub telefonicznie 89 645 54 32;
 • Inspektorem Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa jest Pani Edyta Ochocka lub w razie jej nieobecności Lidia Tuszyńska. Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres e–mail: iod@gopslubawa.pl lub telefonicznie 89 645 54 64;
 • dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia i wypłaty zasiłku dla opiekuna w myśl ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w oparciu o  art. 6 ust. 1 lit. c w/w rozporządzenia;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestrów centralnych lub 1 rok od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy świadczenia stała się ostateczna lub wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia;
 • osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych   oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli oraz organy wyższego stopnia w administracyjnym toku instancji, inni administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania oraz dostawcy oprogramowania;
 • dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od podmiotów, które posiadają informacje istotne w prowadzonym postępowaniu.

 

-ZA ŻYCIEM-

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) informuję, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,  Fijewo 73,  14–260 Lubawa. Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: kierownik@gopslubawa.pl  lub telefonicznie 89 645 54 32;
 • Inspektorem Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa jest Pani Edyta Ochocka lub w razie jej nieobecności Lidia Tuszyńska. Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: iod@gopslubawa.pl lub telefonicznie 89 645 54 64;
 • dane osobowe są przetwarzane w celu objęcia wsparciem określonym w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r.  o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w oparciu o  art. 6 ust. 1 lit. c w/w rozporządzenia;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestrów centralnych lub 1 rok od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy świadczenia stała się ostateczna lub wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia;
 • osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych   oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli oraz organy wyższego stopnia w administracyjnym toku instancji, inni administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania oraz dostawcy oprogramowania;
 • dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od podmiotów, które posiadają informacje istotne w prowadzonym postępowaniu.

 

-FUNDUSZ ALIMENTACYJNY-

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) informuję, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,  Fijewo 73,  14 – 260 Lubawa. Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: kierownik@gopslubawa.pl lub telefonicznie 89 645 54 32;
 • Inspektorem Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa jest Pani Edyta Ochocka lub w razie nieobecności Lidia Tuszyńska (zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres  e-mail: iod@gopslubawa.pl lub telefonicznie 89 645 54 64;
 • dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  w/w rozporządzenia;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestrów centralnych lub 1 rok od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy świadczenia stała się ostateczna lub wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia;
 • osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych   oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli oraz organy wyższego stopnia w administracyjnym toku instancji, inni administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania oraz dostawcy oprogramowania;
 • dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od podmiotów, które posiadają informacje istotne w prowadzonym postępowaniu.

 

-DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY-

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) informuję, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa. Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: kierownik@gopslubawa.pl lub telefonicznie 89 645 54 32;
 • Inspektorem Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa jest Pani Edyta Ochocka lub w razie nieobecności Lidia Tuszyńska (zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres  e-mail: iod@gopslubawa.pl lub telefonicznie 89 645 54 64;
 • dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  w/w rozporządzenia;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestrów centralnych lub 1 rok od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy świadczenia stała się ostateczna lub wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia;
 • osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych   oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli oraz organy wyższego stopnia w administracyjnym toku instancji, inni administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania oraz dostawcy oprogramowania;
 • dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od podmiotów, które posiadają informacje istotne w prowadzonym postępowaniu.

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Adam Roznerski
Osoba, która wprowadziła dane: Dominika Domeracka
Data wytworzenia informacji: 2018-05-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-28 08:47

rejestr zmian publikacji »

3.

Komunikat dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 KOMUNIKAT DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ ZASIŁEK RODZINNY ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Informuje się, że w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uległy zmianie wzory wniosków oraz terminy składania wniosków.

 

NOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. można składać od dnia  1 sierpnia 2017 r.

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego w terminie:

·   od dnia 01.08.2017 r. do dnia 31.08.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2017r.;

·   od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.10.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.12.2017r.;

·  od dnia 01.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28.02.2018r.

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego   w terminie:

·   od dnia 01.08.2017 r. do dnia 31.08.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.10.2017r.;

·   od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.09.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2017r.;

·   od dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.10.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje  do dnia 31.12.2017r.;

·   od dnia 01.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.01.2018r.;

·   od dnia 01.12.2017 r. do dnia 33.12.2017 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje  do dnia 28.02.2018r.

 

Nowe wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w godzinach w godzinach pracy, tj. od godz. 7.15 do godz. 15.15.

Ponadto wnioski będzie można składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mrpips.gov.pl
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: PUE ZUS
 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP
 • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Realizacji Świadczeń Społecznych –  pok. nr 16  oraz pod nr tel. 89 645 54 31 lub 89 645 54 50.

 

                                                                                                                                                                                                      Kierownik
                                                                                   Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                               Gminy Lubawa       

                                                                                            /-/ Adam Roznerski


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Lidia Tuszyńska
Osoba, która wprowadziła dane: Dominika Frost
Data wytworzenia informacji: 2017-07-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-28 14:04

rejestr zmian publikacji »

4.

Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego

NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA
ZASIŁKU RODZINNEGO

1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzina przekraczająca próg dochodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Wprowadzenie zasady "złotówka za złotówkę" spowoduje, że świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów, ale nie zostaną utracone po przekroczeniu progu.

Za przekroczenie progu o każdą złotówkę łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1,00 zł.  

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Iwona Roznerska
Osoba, która wprowadziła dane: Lucyna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2016-01-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-04
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-04 09:29

rejestr zmian publikacji »

5.

Świadczenie rodzicielskie

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.  

KTO OTRZYMA ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Będą to bezrobotni (niezależnie czy są zarejestrowani w urzędzie pracy), studenci i rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego, będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie będzie przysługiwać matce dziecka. Natomiast w przypadku skrócenia pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało ojcu dziecka. Podobnie w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

Będzie to kwota 1000 zł miesięcznie i nie będzie ona uzależniona od kryterium dochodowego. Jest to kwota netto – świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu, ani innym obciążeniom.

UWAGA!

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

Wnioski o świadczenia rodzicielskie będą przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w Dziale Realizacji Świadczeń Społecznych pok. nr 16.

Druk wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego będzie dostępny po ogłoszeniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej przepisów wykonawczych.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Iwona Roznerska
Osoba, która wprowadziła dane: Lucyna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2015-12-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-09
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-09 10:02

rejestr zmian publikacji »

6.

Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotycząca terminów składania wniosków!

 

 Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotycząca terminów składania wniosków!

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpocznie się od dnia 1 sierpnia 2014 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. będę przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014 r.

Ponadto informujemy, iż:

1)       w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2014 r.

2) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2011 r.

 

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych rozpocznie się od dnia 1 września 2014 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. będą przyjmowane od dnia 1 września 2014 r.

Ponadto informujemy, iż:

   1) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2014 r.  

   2) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października br. do dnia 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących  za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2014 r.

Wnioski będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Społecznych pokój nr 16. 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Iwona Petrykowska
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Jabłońska
Data wytworzenia informacji: 2014-07-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-23
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-23 12:11

rejestr zmian publikacji »

7.

Informacja dotycząca wzrostu wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Wzrost wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

W dniu 29 kwietnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która podnosi wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

Ustawa przewiduje, iż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić:

 1. w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
 2. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie
 3. od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

Ponadto ustawa wprowadza mechanizm corocznej waloryzacji świadczenia. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2017 r.

Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, bez obowiązku powiadomienia strony – osoby uprawnione nie muszą składać wniosków o zmianę wysokości.

Jednocześnie przypominamy, że na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wszystkim osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od I 2014 r. do XII 2014 r. przyznana została pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie.

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Iwona Petrykowska
Osoba, która wprowadziła dane: Kamila Słupska
Data wytworzenia informacji: 2014-05-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-09
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-09 09:32

rejestr zmian publikacji »

8.

Informacja dotycząca zasiłku dla opiekuna

 

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

 

Dotyczy osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji.

W dniu 23 kwietnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014 r.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przysługiwać będzie:

 1. za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami),
 2. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna wymaga jednak złożenia wniosku. Wnioski będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014 r. do 15 września 2014 r.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Iwona Petrykowska
Osoba, która wprowadziła dane: Kamila Słupska
Data wytworzenia informacji: 2014-05-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-08
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-08 11:10

rejestr zmian publikacji »

9.

Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotycząca terminów składania wniosków

 

Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotycząca terminów składania wniosków!

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. będą przyjmowane od dnia 1 września 2013 r.

Ponadto informujemy, iż:

1.      w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2013 r.  

2.      w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października br. do dnia 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących  za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. będę przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2013 r.

Ponadto informujemy, iż:

1.     w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2013 r.

2.    w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2013 r.

Wnioski będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Społecznych pokój nr 16.

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Iwona Petrykowska
Osoba, która wprowadziła dane: Sylwia Marchlewska
Data wytworzenia informacji: 2013-08-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-27 14:29

rejestr zmian publikacji »

10.

Komunikat w sprawie warunków nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 stycznia 2013 r.

Komunikat w sprawie warunków nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego
 od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

Zasady nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego:

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno sprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, tj.  623,00 zł.

 

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

 1. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:

  a) osoby wymagającej opieki,

  b) rodziców osoby wymagającej opieki,

  c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,

  d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,

  e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia – z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posi dającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;


 2. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:

  a) osoby wymagającej opieki,

  b) małżonka osoby wymagającej opieki,

  c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,

  d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a–c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia – z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.),uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:

  a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,


  b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,

  c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

  d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej 5 dni w tygodniu;

 2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej 5 dni w tygodniu;
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do
  zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego,
  o którym mowa w art. 10,
   prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia
  na pokrycie wydatków
  związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.”;
   

Zasady nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  1a. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
 • nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przed emerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
   

2) osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 •  członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Lidia Tuszyńska
Osoba, która wprowadziła dane: Lucyna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2013-01-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-01-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-10 11:44

rejestr zmian publikacji »

11.

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) osoby uprawnione do świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2012 r. zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r. 

Wydane przez organ właściwy decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasną z mocy prawa po upływie tego terminu.


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Lidia Tuszyńska
Osoba, która wprowadziła dane: Lucyna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2013-01-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-01-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-10 11:04

rejestr zmian publikacji »

12.

Informacja dla osób składających wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

 Informacja dla osób składających wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka

 

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1255).

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa informuje, że z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zmieniły się zasady dotyczące przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na dzieci urodzone od dnia 1 stycznia 2013 r.

Ustawa przewiduje, że jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.992,00 zł.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Lidia Tuszyńska
Osoba, która wprowadziła dane: Lucyna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2013-01-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-01-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-10 11:03

rejestr zmian publikacji »

13.

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych oraz wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych oraz wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

Kwoty kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co trzy lata. Najbliższa weryfikacja nastąpi 1 listopada 2012 roku. Zakres tej weryfikacji został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959).

 

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych:

 • Od dnia 01.11.2012 r. do dnia 31.10.2014 r. wynosić będzie:
  -  539 zł na osobę w rodzinie
  -  623 zł
  na osobę w rodzinie, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

 • Od dnia 01.11.2014 r. wynosić będzie:
  -  574 zł na osobę w rodzinie
  -  664 zł na osobę w rodzinie, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Wysokość świadczeń rodzinnych:

 • Od dnia 01.11.2012 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
  -  77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat, 
  -  106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
  -  115 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.
 • Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Lidia Tuszyńska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Chorzelewski
Data wytworzenia informacji: 2012-08-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-08-28
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-28 22:00

rejestr zmian publikacji »

14.

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO DOTYCZĄCA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych:

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. będą przyjmowane od dnia 1 września 2012 r.

Ponadto informujemy, iż:

 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2012 r.
 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października br. do dnia 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących  za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

 


Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. będę przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2012 r.

Ponadto informujemy, iż:

 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2012 r.
 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2012 r.


Wnioski będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Społecznych pokój nr 16.

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Iwona Petrykowska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Chorzelewski
Data wytworzenia informacji: 2012-07-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-04
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-02 07:31

rejestr zmian publikacji »

15.

RZĄDOWY PROGRAM WSPIERANIA NIEKTÓRYCH OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

RZĄDOWY PROGRAM WSPIERANIA NIEKTÓRYCH OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

Rada Ministrów, w dniu 9 maja 2012 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne!

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

Wnioski o przyznanie pomocy w wysokości  100,00 zł
są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
 w Dziale Świadczeń Społecznych pok. nr 16.

 

Przykładowy druk wniosku o przyznanie pomocy dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (POBIERZ)


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Iwona Petrykowska
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Chorzelewski
Data wytworzenia informacji: 2012-05-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-05-22
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-02 07:31

rejestr zmian publikacji »

16.

ZMIANA ZASAD USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

UWAGA OD 1 STYCZNIA 2012 r. ZMIANA ZASAD USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzonych ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212). Z tym dniem zaczęły również obowiązywać:

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach  o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 298, poz. 1769) oraz
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 298, poz. 1770)

które wprowadziły nowe wzory formularzy.

 

Pojęcie dochodu (zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny)

Od 1 stycznia 2012 r. dochodem, na podstawie którego ustala się prawo do świadczeń rodzinnych, będą przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) wskazanych w:

 • art. 27 - przychód opodatkowany wg skali podatkowej,
 • art. 30b - dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów,
 • art. 30c - dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowany podatkiem liniowym,
 • art. 30e - dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,

pomniejszone o:

 • koszty uzyskania przychodu,
 • należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Utrata i uzyskanie przychodu (zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny)

Od 1 stycznia 2012 r. rozszerzony został katalog przesłanek uznawanych za utratę i uzyskanie dochodu. Za utratę dochodu uznana będzie również utrata:

 • zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także
 • zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

Natomiast uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zostanie potraktowane jako uzyskanie przychodu.

 

Sposób ustalania dochodu (zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny)

Zasady postępowania w przypadku utraty i uzyskania dochodu, określone dotychczas w § 17 i § 18 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. nr 105, poz. 881 ze zm.), od 1 stycznia 2012 r. znajdą swoje uregulowanie bezpośrednio w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Również zasady dotyczące utraty i uzyskania dochodu określone uprzednio w § 11 i § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U.2010.123.836), od 1 stycznia 2012 r. znajdą swoje unormowanie w ustawie o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W przypadku uzyskania przez członka rodziny przychodu w roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, uzyskany dochód zostanie podzielony przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty, o ile dana osoba będzie go otrzymywała w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. Jeśli natomiast został uzyskany po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, dochód członka rodziny powiększy się o kwotę uzyskanego przychodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on osiągnięty. Pozwoli to na ustalenie dochodu zbliżonego do dochodu faktycznie uzyskiwanego przez rodzinę w okresie pobierania świadczeń.

 

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne

W razie śmierci osoby zobowiązanej do zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, należności te wraz z ustawowymi odsetkami po 31 grudnia 2011 r. ulegną wygaszeniu.

Jednakże sprawy o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do których prawo powstało przed 1 stycznia 2012 r., będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

 

Nowa procedura zatrzymywania prawa jazdy

Przyjęte zmiany rozwiążą problem zatrzymywania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu. Ustawa nie rezygnuje z tego rozwiązania, ale wprowadza tryb odwoławczy w sprawie takiej decyzji oraz zasadę proporcjonalności. Prawo jazdy będzie zatrzymywane w przypadku powstania zaległości alimentacyjnych za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Dokument zachowają ci dłużnicy, którzy choćby częściowo wywiązują się ze swoich zobowiązań, czyli miesięcznie zaspokajają wierzytelności z tytułu alimentów (bieżących lub zaległych) w wysokości odpowiadającej minimum 50% zasądzonej kwoty przez okres minimum 6 miesięcy.

 

Dane osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego w centralnym rejestrze

Minister właściwy do spraw rodziny utworzy centralny rejestr, który będzie zawierał zbiorcze dane o osobach pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i kwotach wypłacanych świadczeń. Będzie to informatyczny zbiór danych uzyskanych na podstawie informacji dotychczas gromadzonych przez gminy. Zgromadzone dane pozwolą oszacować skutki finansowe i społeczne ewentualnych zmian w systemie pomocy uprawnionym do alimentów.

 

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Począwszy od 14 października 2011 r. ze świadczenia tego nie mogą korzystać osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie uzyskają prawa do świadczenia pielęgnacyjnego również osoby, które mają ustalone prawo do renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego (emerytury albo renty). Uniemożliwiono także otrzymywanie więcej niż jednego świadczenia pielęgnacyjnego w rodzinie lub z tytułu opieki nad tą samą osobą.

Dla rozwiania wątpliwości czy osoba mająca już przyznane świadczenie pielęgnacyjne faktycznie sprawuje opiekę nad osobą niepełnosprawną i spełnia pozostałe warunki ustawowe, wprowadzono możliwość przeprowadzania wywiadów także po wydaniu decyzji przyznającej świadczenie. 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Iwona Petrykowska
Osoba, która wprowadziła dane: Lucyna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2012-02-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-16 14:32

rejestr zmian publikacji »

17.

Aktualności

RZĄDOWY PROGRAM WSPIERANIA NIEKTÓRYCH OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne!

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

Wnioski o przyznanie pomocy w wysokości  100,00 zł są dostępne
w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
w Dziale Świadczeń Społecznych pok. nr 4 (część piwniczna).

 

Przykładowy druk wniosku o przyznanie pomocy dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (POBIERZ)

 

2.1.2012 r. 

 


Rządowy Program Wspierania osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 

 

 

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 

Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie  w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy.


Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

7.10.2011 r. 

 
 


 

UWAGA

Komunikat przypominający o wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianach zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi  z  tytułu urodzenia się dziecka

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa przypomina, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z  tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Ponadto informujemy, iż przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r.  o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem!

Podstawa prawna:

- art. 9 i art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych   (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

- art. 3 ustawy  z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych   (DZ. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 301).

 


 Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotycząca terminów składania wniosków!

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. będą przyjmowane od dnia 1 września 2011 r.

Ponadto informujemy, iż:

   1) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2011 r.  

   2) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października br. do dnia 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących  za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2011 r.

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r. będę przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2011 r.

Ponadto informujemy, iż:

     1) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2011 r.

  2) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2011 r.

Wnioski będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Społecznych pokój nr 4  część piwniczna. UWAGA
ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA DODATKU DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA ORAZ JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
W dniu 31 marca 2010 roku weszła w życie  ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 2010 r. Nr 50, poz. 301).
W związku z powyższym dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka od dnia 31 marca 2010 r. będą przyznawane po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną, bez względu na termin zgłoszenia się do lekarza na pierwszą wizytę.
Warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu został zawieszony do dnia 31 grudnia 2011 r.
Zmiana do ustawy o świadczeniach rodzinnych umożliwia też ponowne złożenie wniosku osobom, którym odmówiono prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka albo pozostawiono bez rozpatrzenia wniosek o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, z powodu braku zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, w terminie  6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów, czyli do dnia 30 września 2010 r. Możliwość ta dotyczy:
 • matki lub ojca dziecka, którzy otrzymali decyzję o odmowie przyznania prawa do wymienionych świadczeń z powodu niespełnienia warunku pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży, wydaną pomiędzy dniem 1 listopada 2009 r. a dniem 30 marca 2010 r.;
 • matki lub ojca dziecka, których wniosek o wypłatę tych świadczeń, złożony w okresie od  dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 30 marca 2010 r., został pozostawiony bez rozpatrzenia z powodu braku odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego;
 • matki lub ojca dziecka urodzonego po 31 października 2008 r., którzy z uwagi na niezłożenie wniosku nie otrzymali ww. świadczeń do dnia wejścia przepisów przejściowych. Możliwość ta dotyczy jedynie dzieci urodzonych po 31 października 2008 r., gdyż tylko na nie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka mogły nie przysługiwać z powodu braku zaświadczenia o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.
 


Od 1 stycznia 2010 r. ulegną zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. 


Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706) od dnia 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. 
       Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych porządkuje też krąg osób, które mogą się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne. Od stycznia w pierwszej kolejności będzie ono przysługiwało matce lub ojcu. Natomiast inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny otrzyma świadczenie dopiero, gdy krewny w I stopniu nie będzie mógł sprawować osobistej opieki lub gdy takiej osoby nie będzie. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego.
W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) organ właściwy będzie mógł przeprowadzić wywiad w celu wyjaśnienia sytuacji rodziny.
30.12.2009r. 

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych 
od dnia 1 listopada 2009 r.

Kwoty kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co trzy lata. Najbliższa weryfikacja nastąpi 1 listopada 2009 roku. Zakres tej weryfikacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).

Przyjęto następujące ustalenia: 
 • wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie, 
 • podwyższa się od dnia 1 listopada 2009 r. kwotę zasiłku rodzinnego do wysokości miesięcznie: 
  • 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat, 
  • 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat, 
  • 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.
 • podwyższa się od dnia 1 listopada 2009 r. kwotę świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości 520 zł miesięcznie.
Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego.
 
27.08.2009r.
 

 

UWAGA!!! NOWELIZACJA!!!
 • Od 2009r. okres zasiłkowy rozpoczynać się będzie od 1 listopada. oznacza to, że trwający właśnie okres, który rozpoczął się od 1.09.2008r., przedłużony zostanie o dwa miesiące i będzie trwał do 31 października 2009r.
 • Uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego uzyskają osoby rezygnują z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania opieki, na których, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, ciąży obowiązek alimentacyjny. Oznacza to, że o pomoc będą mogły ubiegać się np. dorosłe rodzeństwo osoby, która wymaga wsparcia, a nie tylko matka czy opiekun jak obecnie.
 • Jednorazowa zapomoga oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka od dnia 1 listopada będą przysługiwały, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdzać będzie się zaświadczeniem lekarskim.

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Iwona Petrykowska
Osoba, która wprowadziła dane: Lucyna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2009-08-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-08-27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-02 12:56

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj