logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Świadczenia Społeczne / Fundusz alimentacyjny
1.

Fundusz alimentacyjny

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r.  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj: Dz. U. z 2018 r., poz.554 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1467)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2011 r., poz. 395),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., poz. 1812).

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznawane jest na okres świadczeniowy, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
 
KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko, na które zasądzone są alimenty, ale ich egzekucja jest bezskuteczna:
 • do ukończenia 18 roku życia albo,
 • o ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej albo, 
 • bezterminowo - w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż  500 zł.

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński. 

Dokumenty niezbędne do ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
WYMAGANY JEST KOMPLET DOKUMENTÓW


1.     wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2.     zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji, 
3.     Świadczenie wnioskodawcy o dochodach niepodlegających opodatkowaniu swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
4.     orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
5.     oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
6.     odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
7.     informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o podjęciu tych czynności, 
8.     orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej. 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.
 
UWAGA! dot. osób, które mają ustalone decyzją administracyjną prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone w przypadku, gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty (bezpośrednio od dłużnika lub za pośrednictwem komornika sądowego) będą uznawane za świadczenia nienależnie pobrane. Świadczeniobiorca zobowiązany będzie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.
 
BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, szczególności  z powodu:
 • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w  miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania  przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. 

DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY – osoba zobowiązana do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna.

Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej, a także stanu zdrowia dłużnika alimentacyjnego oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od dłużnika alimentacyjnego oświadczenie majątkowe. 

Dłużnik składa oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym poucza się składającego przed złożeniem oświadczenia.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia organ właściwy dłużnika:
 • zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania jako bezrobotny,
 • informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika  alimentacyjnego.
W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:
 • wszczyna postępowanie dotyczące uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017r., poz. 2204, z późn. zm. oraz z 2018r., poz. 20 i 305) oraz po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienia do kierowania pojazdem, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.


Na podstawie w/w wniosku starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. Natomiast uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy:
1.     ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub 
2.     nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego. 

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Małgorzata Gros
Osoba, która wprowadziła dane: Iwona Ochocka
Data wytworzenia informacji: 2008-07-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-24
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-14 10:57

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj