logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Program Rodzina 500+ / Aktualności
1.

Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) informuję, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,  Fijewo 73,  14–260 Lubawa. Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres e–meil: kierownik@gopslubawa.pl lub telefonicznie 89 645 54 32;
 • Inspektorem Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa jest Pani Edyta Ochocka lub w razie nieobecności Lidia Tuszyńska (zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres e–meil: iod@gopslubawa.pl lub telefonicznie 89 645 54 64;
 • dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia i wypłaty świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c  w/w rozporządzenia;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestrów centralnych lub 1 rok od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy świadczenia stała się ostateczna lub wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia;
 • osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych   oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do kontroli oraz organy wyższego stopnia w administracyjnym toku instancji, inni administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania oraz dostawcy oprogramowania;
 • dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od podmiotów, które posiadają informacje istotne w prowadzonym postępowaniu.

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Adam Roznerski
Osoba, która wprowadziła dane: Dominika Domeracka
Data wytworzenia informacji: 2018-05-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-28 07:41

rejestr zmian publikacji »

2.

Komunikat dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze

 KOMUNIKAT DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

 

Informuje się, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od dnia 1 października 2017r. do dnia 30 września 2018r.  
można składać od dnia 1 sierpnia 2017r.

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie:

·    od dnia 01.08.2017r. do dnia 31.08.2017r., ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku;

·    od dnia 01.09.2017r. do dnia 31.10.2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku.

  

Nowe wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

 

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach pracy, tj. od godz. 7.15 do godz. 15.15.

Wnioski będzie można składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mrpips.gov.pl
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: PUE ZUS
 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP
 • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą usługi

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Realizacji Świadczeń Społecznych w Punkcie Obsługi Klienta oraz pod nr tel. 89 645 54 33 lub 89 645 54 30.

 

Kierownik           
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Lubawa       

/-/ Adam Roznerski    

 

 

Pliki do pobrania:

Informator Rodzina 500 Plus "Krok po kroku"

Informator Rodzina 500 Plus

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Agnieszka Miesikowska
Osoba, która wprowadziła dane: Dominika Frost
Data wytworzenia informacji: 2017-07-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-28 13:48

rejestr zmian publikacji »

3.

Komunikat Nr 2 dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+)

                

 

 

KOMUNIKAT NR 2

DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ  O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

(PROGRAM RODZINA 500+)

 

 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa można pobierać wnioski  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami. Wnioski  będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. Ponadto, formularz wniosku oraz załączniki można również pobierać ze strony internetowej: www.gopslubawa.4bip.pl

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Lubawa w miesiącu kwietniu wnioski będą przyjmowane w godz. 7.15 – 18.00 w każdy wtorek i czwartek, natomiast w pozostałe dni w godzinach pracy Ośrodka, tj. od godz. 7.15 do godz. 15.15.

 

  

 

 

 

                                                                  Kierownik

                                                                  Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                   Gminy Lubawa

                                                                   /-/ Adam Roznerski

 

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Lidia Tuszyńska
Osoba, która wprowadziła dane: Dominika Frost
Data wytworzenia informacji: 2016-03-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-14 13:52

rejestr zmian publikacji »

4.

Komunikat Nr 1 dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+)

                             

 

     KOMUNIKAT NR 1

DLA OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ  O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

(PROGRAM RODZINA 500+)

 

 

Zgodnie z uchwałą Nr XV/84/2016 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 lutego 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa został wyznaczony do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

Ponadto wnioski będzie można składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (system Emp@tia);
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi.

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących Programu Rodzina 500+ udzielają:

 

Dział Realizacji Świadczeń Społecznych

 • Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych – pok. nr 16

tel. 89 645 54 31

tel. 89 645 54 50

 • Pracownicy ds. pomocy społecznej – pok. nr 19

tel. 89 645 54 33

Dział Aktywizacji i Integracji

 • Pracownicy socjalni – pok. nr 3 (część piwniczna)

tel. 89 645 54 53

tel. 89 645 54 55

 

 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

I. UPRAWNIENI

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez względu na wysokość dochodu.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwoty 1.200,00 zł.

 

II. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 01.07.2016 r., prawo do tych świadczeń ustala się od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 01.04.2016 r.  Po upływie tego terminu prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku.

 

III. OKRES PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA

Pierwszy okres na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się od dnia 01.04.2016 r. i trwa do dnia 30.09.2017 r.

 

IV. WYPŁATA

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku od dnia 01.04.2016 r. do dnia 01.07.2016 r. następuje w terminie trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi  dokumentami. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie organ wypłaca świadczenie od miesiąca złożenia wniosku.

 

Do pobrania:

1. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

       Załączniki do wniosku - Oświadczenia

2. Ustawa  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

4. Program Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

       

 

 

                                                                            Kierownik

                                                                               Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                  Gminy Lubawa

                                                                              /-/ Adam Roznerski


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Lidia Tuszyńska
Osoba, która wprowadziła dane: Dominika Frost
Data wytworzenia informacji: 2016-03-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-01
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 11:25

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj