logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zbiorów danych osobowych / Wykaz zbiorów - archiwum
1.

Wykaz zbiorów danych osobowych

Nr zbioru Nazwa zbioru danych osobowych Cel przetwarzania danych osobowych Data wpisania zbioru danych Data ostatniej aktualizacji
1 Baza danych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie zasiłku z systemu pomocy społecznej Realizacja założeń ustawy o pomocy społecznej, w tym zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, zadań własnych oraz zadań zleconych, obejmujących w szczegolności ustalenie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz przyznawanie i wypłacanie tych świadczeń dla osób zamieszkujących w gminie Lubawa.
15.10.1999 05.12.2013
2 Ewidencja osób nadużywających alkohol Realizacja zadań i obowiązków nałożonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
26.10.1999 06.06.2006
3 Baza danych wnioskodawców ubiegających się przyznanie świadczeń rodzinnych Realizacja założeń ustawy o świadczeniach rodzinnych, w szczególności ustalenie nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz przyznawanie i wypłacanie tych świadczeń dla osób zamieszkujących w gminie Lubawa. 14.10.2004 05.12.2013
4 Dłużnicy alimentacyjni oraz zaliczka alimentacyjna Realizacja założeń ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 06.06.2006 -
5 Dodatki mieszkaniowe Realizacja założeń ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 21.02.2008 -
6 Fundusz alimentacyjny oraz dłużnicy alimentacyjni Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 02.10.2008 05.12.2013
7 Rodziny korzystające ze wsparcia i systemu pieczy zastępczej Realizacja założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 29.03.2012 -
8 Osoby dotknięte przemocą w rodzinie i stosujące przemoc w rodzinie Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 25.09.2012 -
9 Baza danych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego Realizacja założeń ustawy Prawo energetyczne, w szczególności ustalenie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz przyznawanie i wypłacanie tego dodatku dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Lubawa. 21.01.2014 -
10 Baza danych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie Karty Dużej Rodziny Realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zbiór zarejestrowany 
w Urzędzie Gminy Lubawa

-
11 Baza danych uczestników oraz absolwentów Klubu Integracji Społecznej Prowadzenie bazy danych uczestników Klubu Integracji Społecznej oraz monitoring absolwentów KIS. Sprawozdawczość, pośrednictwo zatrudnienia oraz monitoring działań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 12.03.2015 -
12 Baza danych wolontariuszy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa Wykonywanie świadczeń wolontariackich w Ośrodku Pomocy społecznej Gminy Lubawa. 01.04.2015 -
13 Baza danych osób ubiegających się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 01.04.2015 -
14 Baza danych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego

Realizacja założeń ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności ustalenie nabywania uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz przekazywanie i wypłacanie tego świadczenia osobom zamieszkującym teren gminy Lubawa.

02.08.2016 -
15 Baza danych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub czasie porodu Realizacja założeń ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w szczególności ustalenie nabywania uprawnień wynikających z w/w ustawy osobom zamieszkującym teren gminy Lubawa 02.01.2017 -
 

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Edyta Ochocka
Osoba, która wprowadziła dane: Dominika Frost
Data wytworzenia informacji: 2015-08-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-02 13:12

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj