logo bip.gov.pl

 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Karta Dużej Rodziny / Informacje ogólne
1.

Jak dostać Kartę Dużej Rodziny

Zapraszamy do obejrzenia animacji video ukazującej poszczególne etapy procesu zdobycia Karty Dużej Rodziny:

 


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Małgorzata Gros
Osoba, która wprowadziła dane: Lucyna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2016-02-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-16
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-16 14:50

rejestr zmian publikacji »

2.

Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny - INFORMATORZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY


Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

 

Jak zgłosić swoją firmę do programu? 

 • Pobierz formularz zgłoszenia dla firm zamieszczony na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.uw.olsztyn.pl  w zakładce Polityka Społeczna.
 • Wypełnij go
 • Wyślij na adres: wioletta.reszka@uw.olsztyn.pl

 

Przystąpienie do programu podmiotów o zasięgu lokalnym będzie następowało na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

Podmioty, które przystąpią do rządowego programu Karta Dużej Rodziny i w których zostaną przyznane rodzinom wielodzietnym uprawnienia, będą mogły posługiwać się, w materiałach reklamowych oraz informacyjnych, znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

 

Korzyści płynące z przystąpienia do programu

 • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin,
 • Karta Dużej Rodziny pomoże Ci zbudować długotrwałe relacje z klientami,
 • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji, 
 • uczestnictwo w programie to element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.

 Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Małgorzata Gros
Osoba, która wprowadziła dane: Lucyna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2014-08-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-26
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-15 12:07

rejestr zmian publikacji »

3.

Karta Dużej Rodziny

Logo Karty Dużej Rodziny

W dniu 1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa ta skierowana jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jej podstawie rodziny mogą nabyć Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl i będzie na bieżąco aktualizowany.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej tj. rodziny w której rodzice(rodzic) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkle wyższej.

Karta jest przyznawana:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce.

Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały w na terenie gminy Lubawa, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Karta przyznawana jest bezpłatnie.

 

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, pok. nr 16.

Druki wniosków można pobrać drogą elektroniczną ze strony lub w siedzibie Ośrodka.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Kart lub jej duplikatu oraz do ich odebrania w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej bądź oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

WNIOSEK O PRZYZANNIE KARTY ORAZ O WYDANIE JEJ DUPLIKATU

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany niezwłocznie zgłosić.

W przypadku stwierdzenia przez wójta utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.

Stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku gdy po złożeniu wniosku o przyznanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania posiadania Karty, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą prawa do posiadania Karty.

Karta oraz jej duplikat nie podlegają wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o przyznanie Karty, a przed ich wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty.

Rodzic, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że sąd pozbawił go władzy rodzicielskiej lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

 

Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

 

W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość oraz w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

 

WAŻNE! W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl i będzie na bieżąco aktualizowany


Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Za treść odpowiada: Małgorzata Gros
Osoba, która wprowadziła dane: Lucyna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2014-06-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-06-16
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-12 13:58

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj